„E. mokykla“ gerbia visų šios Svetainės lankytojų ir kitų šioje Privatumo politikoje nurodytų fizinių asmenų (toliau – Lankytojų) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą lankantis Bendrovės Svetainėje bei naudojantis visomis Bendrovės Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę Svetainėje, kiek tai neprieštarauja Naudojimosi svetaine taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir jos teikiamomis Paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su asmenų duomenimis, bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

1.1. Naudojantis Svetaine Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:
1.1.1. informaciją, kurią Lankytojai nurodo pildydami formas Svetainėje. Ši informacija apima informaciją, teikiamą prisijungiant, registruojantis ir patvirtinant tapatybę (kaip tai apibrėžta Naudojimosi svetaine taisyklių 2.1–2.6 punktuose), siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl Paslaugų suteikimo ar pranešant apie Svetainės veikimo ar Paslaugų teikimo sutrikimus.
1.1.2. visą susirašinėjimą ir pokalbius tarp Lankytojų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
1.1.3. duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu (turima licencija) bei Lankytojų užsakymų įvykdymu;
1.1.4. duomenis apie Lankytojų veiksmų Svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su užduočių atlikimu);
1.1.5. Lankytojų IP adresus.
1.2. Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 2 dalyje numatytais atvejais 3 dalyje numatytais tikslais.
1.3. Lankytojų (klientų) asmens duomenys saugomi 10 metų nuo vėliausio iš šių veiksmų: paskutinio prisijungimo prie Svetainės, užduoties Svetainėje atlikimo, užduoties Svetainėje paskyrimo, ar bet kokio kito vėliausio veiksmo, atlikto Svetainėje.
1.4. Duomenys, susiję su Lankytojo naudojimusi Svetainės teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis Paslaugomis ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Lankytojo tapatybės.
1.5. Lankytojų asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
1.5.1. Lankytojas, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);
1.5.2. Lankytojas duoda sutikimą;
1.5.3. sudaroma arba vykdoma Paslaugų sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Lankytojas;
1.5.4. siekiama apsaugoti Lankytojo esminius interesus;
1.5.5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni.
1.6. Lankytojų asmens duomenys gali būti tvarkomi tam, kad Bendrovė:
1.6.1. užtikrintų, jog Svetainės turinys būtų pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Lankytojams būdu;
1.6.2. galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis dėl Paslaugų teikimo, sudarytas su Lankytojais;
1.6.3. sudaryti galimybę Lankytojams naudotis interaktyviomis Svetainės funkcijomis, jeigu Lankytojai to pageidauja;
1.6.4. galėtų informuoti Lankytojus apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.

2. Paslaugų administravimas ir teikimas

2.1. Paslaugų administravimo ir teikimo tikslais Bendrovė tvarko tokius klientų darbuotojų, besinaudojančių EMA Pro sistema, asmens duomenis:
2.1.1. Vardas;
2.1.2. Pavardė;
2.1.3. Darbovietė;
2.1.4. Pareigos;
2.1.5. El. pašto adresas;
2.1.6. Telefono numeris;
2.1.7. Darbuotojo vieta organizacinėje bendrovės struktūroje;
2.1.8. Parašas;
2.1.9. Progresas naudojantis sistema;
2.1.10. Kliento pasirinktas unikalus darbuotojų identifikatorius (gimimo data, asmens kodas, tabelio numeris ar pan.).
2.2. Aukščiau nurodyti duomenys gaunami tiesiogiai iš asmens ir jo darbdavio.
2.3. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas (kai tvarkomi su Bendrove sutartį sudariusio asmens duomenys) ir f) punktas – teisėtas Bendrovės interesas teikti savo paslaugas su Bendrovės klientais susijusiems asmenims (kai naudojantis Bendrovės paslaugas asmuo nėra sudaręs sutarties su Bendrove).
2.4. Prie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų prieiga suteikiama debesijos serverių paslaugas teikėjui, el. laiškų siuntimo paslaugų teikėjui, CRM aptarnavimo paslaugų teikėjui, el. pašto ir failų saugojimo debesyje paslaugų teikėjui, sistemų veikimo klaidų registravimo paslaugų teikėjui, klientų (naudotojų) pranešimo apie aptiktas klaidas paslaugų teikėjui ir sistemos duomenų analizės paslaugų teikėjui, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai.
2.5. Paslaugų administravimo tikslais tvarkomus asmens duomenis Bendrovė teikia Asmens darbdaviui (Bendrovės klientui), užsakančiam EMA PRO sistemos paslaugas savo darbuotojams.
2.6. Paslaugų administravimo ir teikimo tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis 10 metų nuo paskutinio asmens aktyvaus Bendrovės sistemoje atlikto veiksmo.

3. Kandidatų į darbo vietas atranka

3.1. Bendrovė kaip duomenų valdytojas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais tvarko tokius kandidatų pateiktus asmens duomenis:
3.1.1. Vardas;
3.1.2. Pavardė;
3.1.3. Telefono numeris;
3.1.4. El. pašto adresas;
3.1.5. Buvusios darbovietės;
3.1.6. Dabartinė darbovietė;
3.1.7. Pareigos;
3.1.8. Išsilavinimas;
3.1.9. Kiti kandidato savanoriškai pateikti gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške, rekomendacijoje ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
3.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo personalo atrankos tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (tvarkymas gavus kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) punktas (tvarkymas siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį).
3.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims, bet prie jų gali būti sudaryta prieiga el. pašto ir failų saugojimo debesyje paslaugų teikėjui, veikiančiam kaip duomenų tvarkytojas.
3.4. Atrankos į darbo vietą tikslais surinktus asmens duomenis Bendrovė tvarko iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

4. Aptarnavimo paslaugų kokybės užtikrinimas

4.1. Siekdama užtikrinti aptarnavimo paslaugų kokybę, Bendrovė vykdo telefoninių pokalbių įrašymą. Šiuo tikslu tvarkomi tokie darbuotojų ir asmenų, paskambinusių į Bendrovės klientų aptarnavimo liniją ir tiesiogiai bendravusių telefonu arba palikusių žinutę autoatsakiklyje bei vėliau sulaukę Bendrovės darbuotojų skambučio, asmens duomenys:
4.1.1. Pokalbio telefonu įrašas;
4.1.2. Skambučių išklotinėje esantys duomenys (telefono numeris ir skambinimo data).
4.2. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas Bendrovės interesas užtikrinti telefonu teikiamų aptarnavimo paslaugų kokybę.
4.3. Įrašomi tik teikiančių konsultacijas skambinančiajam paslaugos naudotojui telefonu arba priimančių užsakymus darbuotojų pokalbiai.
4.4. Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Prieiga prie asmens duomenų turi IP telefonijos paslaugų teikėjas, veikiantis kaip duomenų tvarkytojas.
4.5. Aptarnavimo paslaugų kokybės užtikrinimo tikslais tvarkomus asmens duomenis Bendrovė saugo 3 metus.

5. Reagavimas į užklausas

5.1. Bendrovė kaip duomenų valdytojas sudaro galimybę interesantams (klientams, Bendrovės interneto svetainių lankytojams ir kitiems Bendrovės kontaktus turintiems asmenims) pateikti užklausas el. paštu, telefonu, rašant žinutes Bendrovės paskyroje Facebook socialiniame tinkle ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Atitinkamai, reagavimo (atsakymo) į teikiamas užklausas tikslu tvarkomi tokie interesantų asmens duomenys:
5.1.1. Vardas;
5.1.2. Pavardė;
5.1.3. Priklausomai nuo užklausos pateikimo būdo: el. pašto adresas ir/ar telefono numeris;
5.1.4. Kita laisvanoriškai pateikta informacija.
5.2. Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas Bendrovės interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
5.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš interesantų, o taip pat iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai interesantas prie jų prisijungia, pavyzdžiui, prie paskyros “Facebook” tinkle. Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta el. pašto ir failų saugojimo debesyje paslaugų teikėjui, veikiančiam kaip duomenų tvarkytojas.
5.4. Gavusi užklausą Bendrovė tvarko joje pateiktus duomenis tvarkome tiek, kiek yra reikalinga siekiant atsakyti į užklausą ir palaikyti kontaktą.

6. Asmens duomenų apsaugaInformacijos atskleidimas

6.1. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Lankytojų ir kitų nurodytų asmenų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Lankytojui teikiamų prekių ar Paslaugų įvykdymu, Lankytojų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Lankytojai ir kiti asmenys patvirtina, kad neprieštarauja šiam perdavimui, laikymui bei tvarkymui. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Lankytojų ir kitų nurodytų asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.
6.2. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Lankytojų ir kitų nurodytų asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo Svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Lankytojų ir kitų nurodytų asmenų rizika. Nuo duomenų gavimo momento Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, Svetainėje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose.
6.3. Lankytojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Lankytojui.
6.4. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Lankytojo pateiktų asmens duomenų teisingumo, ji turi teisę sustabdyti šio Lankytojo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

7. Informacijos atskleidimas

7.1. Bendrovė Lankytojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Lankytojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.
7.2. Bendrovė turi teisę atskleisti Lankytojų duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės dukterinei bendrovei, galutinei kontroliuojančiai bendrovei ir jos dukterinėms bendrovėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
7.3. Lankytojų duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:
7.3.1. ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Lankytojų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
7.3.2. pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Lankytojų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;
7.3.3. jeigu perdavimas būtinas norint nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavus teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
7.3.4. jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Lankytojų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų ar būtinas teikiant Paslaugas ir vykdant įsipareigojimus pagal sutartis ar susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisėms, turtui ir saugumui užtikrinti.

8. Nuorodos į kitas svetaines

8.1. Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Lankytojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių naudojimosi taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Lankytojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Lankytojams rekomenduojama susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės naudojimosi taisyklių, privatumo politikos ir slapukų politikos nuostatomis atskirai.

9. Lankytojo teisės

9.1. Lankytojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
9.1.1. būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
9.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienus) metus. Informacija Lankytojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Lankytojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
9.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų. Bendrovė nedelsdama praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;
9.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
9.2. Lankytojas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) Bendrovei rašytinės formos prašymą el. paštu [email protected] arba paštu adresu Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius.
9.3. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.ada.lt.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Privatumo politikos nuostatoms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento, tam tikrais atvejais apie juos Lankytojai bus informuojami ir elektroniniu paštu.
10.3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.null

11. Slapukų politika

11.1. Mokymosi sistemos „EMA PRO“ veikimui reikalingi naršyklės slapukai. Slapukus naudojame tik įsiminti individualius klientus.
11.2. Interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
__cfduid „CloudFlare“ slapukas, naudojamas pagreitinti puslapio įkėlimo laiką. Pasak „CloudFlare“ jis naudojamas ignoruoti bet kokius saugumo apribojimus pagal IP adresą, iš kurio atvyksta lankytojas. Jame nėra naudotojo identifikavimo informacijos. Iš karto 1 metai Atsitiktinis skaičius. Asmens duomenys slapuke nesaugomi  
PHPSESSID Prisijungusio naudotojo sesija Prisijungimo metu Nenustatytas Atsitiktinis skaičius. Asmens duomenys slapuke nesaugomi  
A_auth, A_la_sid, LaSID, LaUserDetails, LaVisitorId, __stripe_mid, gpf_language                               Slapukus naudoja klientų aptarnavimo „chat“ būdu  programinė įranga. Detalus slapukų aprašymas pateikiamas tiekėjo puslapyje: https://support.ladesk.com/709382-Cookies-used-by-LiveAgent Iš karto      
_ga    „Google Universal Analytics“ – tai „Google“ „Analytics“ paslaugų dalis. Šis slapukas naudojamas išskirti unikalius naudotojus, priskirdamas atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. Jis įtrauktas į kiekvieną svetainės užklausą svetainėje ir naudojamas lankytojų, sesijų duomenų skaičiavimui svetainių analizės ataskaitose. Iš karto 2 metai Atsitiktinis skaičius. Asmens duomenys slapuke nesaugomi.  

11.3. Toliau naudodamiesi šia Svetaine sutinkate su šia Slapukų politika.
11.4. Lankytojas gali ištrinti arba blokuoti slapukus savo naršyklėje pasirinkęs atitinkamus nustatymus, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Lankytojui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Svetainės funkcijų.
11.5. Daugiau apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, sužinosite apsilankę tinklapyje www.aboutcookies.org.